Łomżyński Klub Płetwonurków Podwodny Jeleń
Aktualności
Historia
Statut
Szkolenia
Galeria
Linki
Kontakt
Komisja Działalności Podwodnej PTTK
Artykuły Napisali o nas Partnerzy i współpraca

Statut

ROZDZIAŁ I


Nazwa, siedziba, teren działania, nadzór nad działalnością


§ 1

Klub nosi nazwę:
Łomżyński Klub Płetwonurków "Podwodny Jeleń"

§ 2

1. Siedziba Klubu znajduje się w mieście Łomża.
2. Terenem działania Klubu jest teren całego kraju
3. Nadzór nad Klubem sprawuje Prezydent Miasta Łomża oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.


ROZDZIAŁ II


Informacje o klubie


§ 3

1. Klub Płetwonurków jest stowarzyszeniem skupiającym:
a) nurków posiadających uprawnienia do nurkowania wydanych przez różne organizacje nurkowe
b) sympatyków klubu
c) członków honorowych
2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; składkach członkowskich, oraz środkach pozyskanych od sponsorów, a także 1% podatku dochodowego przekazywanego przez darczyńców w rocznym sprawozdaniu finansowym; do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ III


Cele i zadania klubu


§ 4

1. Propagowanie bezpiecznego płetwonurkowania.
2. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie objętym działalnością statutową klubu.

§ 5

Cele i zadania klubu realizowane są przez:
a) Organizowanie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu nurkowania oraz ochrony środowiska.
b) Podnoszenie kwalifikacji członków Klubu związanych z nurkowaniem
c) Organizowanie wypraw, wycieczek, rejsów, obozów nurkowych i ekspedycji krajowych i zagranicznych, oraz innych imprez nurkowych.
d) Tworzenie i stałe wzbogacanie niezbędnej bazy sprzętowej oraz zaplecza magazynowo- warsztatowego.
e) Przekazywanie zainteresowanym instytucjom, organom samorządowym
i jednostkom gospodarczym zauważonych zagrożeń środowiska naturalnego oraz pomoc w ich zwalczaniu.
f) Organizowanie prelekcji dotyczących zdrowego stylu życia oraz ochrony środowiska.

§ 6

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ IV


Organy klubu


§ 7

1. Organami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Zarząd oraz Komisja rewizyjna pochodzą z wyboru; wybierane są podczas Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie


§ 8

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą wszyscy członkowie Klubu posiadający opłacone składki członkowskie na bieżąco.
3. Walne Zgromadzenia Klubu organizowane jest do 28 lutego każdego roku. Walne zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu.
4. Na wniosek Członka Zarządu, Członka Komisji Rewizyjnej lub min. 5 członków klubu mających opłacone na bieżąco składki członkowskie można zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie za pośrednictwem Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
5. Walne Zebranie Klubu zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Klubu. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę podając adres, e-mail lub numer faksu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. Do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Klubu, wymagana jest obecność minimum 50 % członków Klubu + 1 , posiadających opłacone na bieżąco składki członkowskie.
7. Jeśli w wyznaczonym terminie ilość członków, którzy zgłosili się do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wystarcza do stworzenia kworum, Walne Zgromadzenie może się odbyć bez wymaganego kworum po odczekaniu 1 godziny od wyznaczonego terminu Walnego. Uchwały podjęte w takim przypadku mają moc wiążącą.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m. in.:
wybór Zarządu Klubu i Członków Komisji Rewizyjnej,
przyjęcie lub odrzucenia sprawozdania z działalności Klubu przygotowanego przez Zarząd Klubu
określenie wysokości składek,
uchwalenie regulaminu z korzystania ze sprzętu klubowego,
ustalanie wysokości budżetu na kolejny rok oraz planu wydatków,
wykluczenie Członka Klubu
9. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
10. Z Walnego Zgromadzenia Klubu jest sporządzany protokół.
11. Zmiany i poprawki w statucie klubu mogą być przeprowadzane tylko na Walnym Zgromadzeniu.
12. Walne Zgromadzenie może poddać w drodze głosowania uchwałę o rozwiązaniu Klubu. Uchwała o rozwiązaniu Klubu ma moc wiążącą tylko wtedy, gdy za rozwiązaniem Klubu opowie się nie mniej niż 90 % Członków Klubu mających opłacone składki.

Zarząd Klubu


§ 9

1. Składa się z 3 osób wybieranych spośród członków Klubu, którzy mają opłacone składki członkowskie, w tym z Prezesa, i dwóch Wiceprezesów.
2. Kadencja zarządu trwa 1 rok i kończy się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Prawo wyboru posiadają jedynie członkowie klubu, którzy posiadają opłacone składki członkowskie za okres w którym jest walne zgromadzenie.
4. Kompetencje Zarządu Klubu:
reprezentacja Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
realizuje cele zawarte w Statucie Klubu,
wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
przyjmuje i skreśla członków klubu,
przygotowuje pisemne sprawozdanie z rocznej działalności Klubu. Sprawozdanie składa się z dwóch części merytorycznej i finansowej i przekazywane jest Członkom Klubu wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie.
decyduje o sposobie wydatkowania pozyskanych środków pieniężnych w porozumieniu z członkami klubu (zakup sprzętu, wyprawy nurkowe, imprezy plenerowe, itp.).
5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie. Łączna kwota zobowiązań nie może przekroczyć wielkości budżetu na dany rok.
6. Do reprezentacji ogólnej Klubu upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.
7. Uchwały Zarządu są ważne w chwili ich podjęcia.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

Komisja Rewizyjna


§ 10

1. Poddaje ocenie działalność Zarządu Klubu.
2. Składa się z 2 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie klubu przez członków mających opłacone składki członkowskie na roczną kadencją.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni)
- pełnią swoje funkcje społecznie.


ROZDZIAŁ V


Członkowie, Sympatycy klubu oraz Członkowie Honorowi


§ 11

1. Członkiem klubu może zostać osoba która :
ukończyła 10 rok życia (do ukończenia 18 lat za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów) - bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.,
posiada minimum najniższy stopień nurkowy.
2. Członkowie klubu mają prawo :
brać udział w obozach, imprezach klubowych, wyprawach i innych przedsięwzięciach klubu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
korzystać ze sprzętu klubowego zgodnie z regulaminem
reprezentować barwy klubowe w zawodach i imprezach sportowo-turystycznych oraz noszenia znaków klubowych,
propagować działalność klubu na zewnątrz,
zgłaszać propozycję i wnioski wobec władz Klubu,
uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego Zarządu.
3. Członkowie klubu zobowiązani są do :
posiadania aktualnych badań lekarskich,
nurkowania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
przestrzegania zasad bezpiecznego nurkowania,
nurkowania w taki sposób aby nie niszczyć i nie zaśmiecać środowiska,
płacenia na bieżąco składek członkowskich,
sprawowania pieczy nad sprzętem klubowym, oraz pokrywać straty powstałe z własnej winy na skutek zagubienia, bądź zniszczenia sprzętu.
4. W przypadku niepełnoletności przedstawić zgodę rodziców, bądź prawnego opiekuna na udział w działalności i imprezach klubu

§ 12

1. Sympatykiem Klubu może zostać każda osoba.
2. Sympatyk Klubu ma prawo uczestniczyć w imprezach i przedsięwzięciach klubowych.
3. Sympatyk Klubu nie płaci składek członkowskich.

§ 13

Walne Zgromadzenie Klubu może za wybitne zasługi dla Klubu wyróżnić każdą osobę nadając mu statut Honorowego Członka Klubu. Honorowy Członek Klubu jest zwolniony z płacenia składek członkowskich


ROZDZIAŁ VI


Nagrody i kary

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody:
- pochwała ustna lub pisemna Prezesa Klubu
- dyplom lub odznaka.
2. W przypadku działania na szkodę Klubu, naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarząd może ukarać członka:
- upomnieniem,
- zawieszeniem w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
- wykluczeniem z Klubu.
3. Ukaranemu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania w okresie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały o ukaraniu.


Łomża dnia 29.10.2010 r.